הזמנה לאסיפה כללית שתתקיים ב 29.02

חברות וחברי סדנא יקרים,

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית, במהלכה יתקיימו בחירות לוועד המנהל ולוועדת הבקורת של העמותה.

מתי ואיפה?
ב 29 בפברואר בשעה 20:00 בקמפוס גוגל, יגאל אלון 98, קומה 34, תל אביב.
שימו לב: אם לא יהיה קוורום, יערך ניסיון נוסף לכנס את האסיפה הכללית ב-21:00 ללא צורך בקוורום.

סדר יום
ניתן לעיין בסדר היום של האסיפה באתר “קהילה פתוחה”.

איך אפשר להצביע?
כל חברי הקהילה מוזמנים להגיע ולקחת חלק באסיפה הכללית, אולם רק חברי עמותה רשומים רשאים לבחור ולהיבחר.הצטרפו לעמותה!
על מנת להצביע יש להגיע באופן אישי לאסיפה הכללית.

מה אם אני לא יכולה להגיע ובכל זאת רוצה להשתתף?
המעונינים להצטרף מרחוק, יכולים לגלוש אל: https://appear.in/hasadna. הנחיות רשם העמותות לא מאפשרות להצביע מרחוק, אך אפשר לתת יפוי כח לחבר עמותה שיהיה נוכח באסיפה כדי שיצביע עבורכם, במידה שאינכם יכולים להגיע. יש לציין ביפוי הכח כיצד ברצונכם להצביע.

שאלות?
בכל נושא שקשור באסיפה ובבחירות למוסדות העמותה אפשר להפנות שאלות לוועד המנהל, לצוות או למועמדים כאן.

להתראות באסיפה!

לייק 1

שאלות לגבי רישום לעמותה: מדוע צריך ת"ז? מדוע צריך כתובת? היכן המידע נשמר ולמי יש גישה אליו? (תעודת הזהות והכתובת שלי הן לא בדיוק מידע ציבורי).

בנוסף, אני מניח שאלו שאלות שחוזרות על עצמן, לכן מציע להוסיף את התשובות לטופס ההרשמה עצמו.

תודה :slight_smile:

הדרישה לת.ז. ולכתובת מגיעה מחוק העמותות
https://he.wikisource.org/wiki/חוק_העמותות
(פרק
ג: חברים).
חלק מהמידע בפנקס החברים הוא אכן מידע פרטי ולכן הפנקס אינו מפורסם לציבור
הרחב.
עם זאת, כל חבר עמותה רשאי לעיין בכל עת בפנקס החברים וכן להעתיקו על מנת
שיוכל ליצור קשר עם שאר חברי העמותה.מתוך הנחיות רשם העמותות
http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/Guidelines/hanhyotlehitnhlutamutot.doc
:
פנקס החברים והועד וזכות עיון במסמכי העמותה

סעיף 18 לחוק העמותות קובע כי עמותה חייבת לנהל פנקס חברים ולרשום בו כל חבר,
מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה. סעיף 29 קובע הוראה דומה
באשר לפנקס חברי הוועד. החובה לנהל את הפנקסים חלה על ועד העמותה.

על פי סעיף 39 לחוק, פנקס חברי העמותה (דהיינו, חברי האסיפה הכללית) ופנקס
חברי הוועד, הפרוטוקולים של האסיפה הכללית והדו"חות הכספיים והמילוליים
המאושרים של העמותה, יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חברי העמותה.

זכות העיון בפנקס החברים משמעותה, גם הזכות להעתיק את המידע באופן מקובל, אם
המעיין רצה בכך, כגון צילום החומר וקבלת המידע על גבי דיסק ולאפשר את העיון
והעתקה באופן זמין ובשעות סבירות ומקובלות. העמותה אינה רשאית לגבות תשלום
בגין העיון עצמו, אולם אם נגרמו לה הוצאות בגין העתקת המידע היא רשאית לבקש
מהפונה לשלמם.

פנקס החברים נועד בין היתר לאפשר לחברים לדעת מי הם חברי העמותה האחרים,
וליצור עמם קשר. בהקשר זה, על העמותה לפעול באופן שוויוני כלפי כל חברי
העמותה, לרבות חברי ועד העמותה, בנוגע להיקף המידע הניתן במסגרת זכות העיון
ובאשר לאופן הצגתו, למשל באשר לפרטי יצירת קשר עם חברי העמותה.

נוסף על האמור לעיל, לחברי ועדת הביקורת, לחברי הגוף המבקר ולמבקר הפנימי זכות
לעיין בכל מסמך שהעמותה מחזיקה בו או לקבל מידע מחברי העמותה או עובדיה, אם
מידע כאמור נדרש לדעתם לצורך ביצוע תפקידיהם.
הדברים אמורים, ביתר שאת, לגבי חברי הוועד במסגרת אחריותם על פי סעיף 27 לחוק
לפעול לטובת העמותה, במסגרת מטרותיה, ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

2016-02-14 23:43 GMT+02:00 Gilad_L info@hasadna.org.il:

2 לייקים

וואו! ועוד ב-12 בלילה!
הצעה: קופי-פייסט לטופס ההרשמה