פרוטוקול ישיבת ועד מיום 10.10.18


#1

מצורף פרוטוקול הישיבה הראשונה של הועד החדש שנבחר.


#2

מדוע לא להשתמש בחברת הבת על מנת לקדם מיזמים מסחריים (שנמצאים בפעילויות
הליבה שלנו) ןבכך לסייע לבעיית המימון הלא צבוע?
אי אפשר להסתמך רק על תרומות.