טיוטה להערות הציבור – מדד השקיפות

טיוטת מדד השקיפות מתפרסמת להערות הציבור.

הערות לטיוטה ניתן להעביר עד ליום 24.10.19

מוזמנים לעיין ולהגיב בקובץ המשותף (הסדנא תשלח את ההערות במרוכז):

היחידה הממשלתית לחופש המידע, בהתאם לתוכנית העבודה שהגישה מדינת ישראל לארגון OGP (Open Government Partnership), מגבשת מדד שקיפות רשמי, שמטרתו למדוד שקיפות ברשויות ציבוריות, לאפשר בסיס להשוואה בין רשויות שונות, ולהעניק כלי בידי הרשויות הציבוריות להשתפר בתחום זה.

הטיוטה גובשה על סמך קווי היסוד שהומלצו ע"י צוות השקיפות החיצוני המייעץ ליחידה, בליווי מקצועי של חברת אס.קיו-השיטה בע"מ, המתמחה בנושא של מדדים, ולאחר התייעצות פרטנית עם 7 מומחים לשקיפות מדיסציפלינות שונות.

המדד מבטא, מחד, דרישות מרכזיות בנושא שקיפות מכוח הדין – שכל רשות מחויבת לעמוד בהן ומאידך, מגדיר מדדים שאינם רק מתחום ה"מצוי" (במובן של הדין הקיים) אלא גם מתחום ה"ראוי", ובכך מסמן את היעד שמן הראוי שהרשויות תשאפנה אליו מתוך מחויבת לערך השקיפות, גם אם אין הדבר מחויב מכוח הדין.

המדד מחולק למספר פרמטרים מרכזיים, המשותפים לכלל הרשויות הנמדדות: שקיפות בסיסית, שקיפות מנהלית, שקיפות תקציבית, ושקיפות מורחבת. כל אחד מפרמטרים אלה מורכב ממספר מדדי משנה השייכים לאותה קטיגוריה, ונבדק לפי סרגל של “זמינות”, “רלוונטיות” ו-“שימושיות” – סרגל, שמטרתו לדרג את איכותה של השקיפות בשדה הנמדד.

מעבר לכך, ישנו פרמטר נוסף של “שקיפות סקטוריאלית”, שרלוונטי רק לחלק מהרשויות מסיבות שונות (כגון דין אחר החל עליהם, עולם תוכן מובחן וכיו"ב), וימדד רק לגביהן.

יוער, כי אחד האתגרים בהם עומד כל מדד, הוא הצורך, מחד – לשאוף לכיסוי מלא ומדויק ככל הניתן של התחום המקצועי הנמדד, ומאידך – לייצר כלי ברור לנמדד וישים למודד.

מדד השקיפות מיועד למדוד את קבוצות הרשויות הציבוריות המרכזיות במדינת ישראל, לפי החלוקה הבאה: משרדי ממשלה, יחידות סמך, תאגידים סטטוטוריים מרכזיים מאוד ומוסדות ממלכתיים; רשויות מקומיות (עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות); חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים מרכזיים. סה"כ 481 גופים.

המדד איננו כולל – לפחות בשלב זה - ועדים מקומיים, חברות עירוניות ותאגידים סטטוטוריים קטנים. כל אלה מונים למעלה מאלף גופים, אשר בשלב זה אין לדעת היחידה הצדקה ליישם את המדד לגביהם, מסיבות שונות.

בכוונת היחידה ליישם את המדד בנפרד על כל אחת משלוש הקבוצות, במדידה שנתית שתחולק לשלישונים (בהתאם למספר הקבוצות) – ולפרסם את תוצאות המדידה הן לגבי כל קבוצה והן במונחים כוללים, בתום השנה.

לייק 1

נותרו ימים ספורים להגשת ההערות על טיוטת מדד השקיפות ביום חמישי.
התייחסותכם למסמך חשובה!