אושרו תקנות המאפשרות הטלת חיסיון על היתרי בנייה

מתוך דה-מרקר, 5.1.16:

“…עוד קובעות התקנות כי “רשות הרישוי תחליט בבקשה לחסות היתר בתוך 14 ימים
מיום הגשת הבקשה ורשאית לדרוש מסמכים נוספים לצורך החלטתה”, נכתב בהצעת
ההחלטה. “כל עוד לא ניתנה החלטת רשות הרישוי בבקשה לחסיון לפי תקנה זו, לא
יוצגו ההיתר או מסמכים אחרים המפורטים בבקשה באתר האינטרנט ולא יהיו פתוחים
לעיון הציבור”. סעיף זה יוצר חוסר בהירות לגבי מקרים שבהם תידחה החלטת
הרשות המקומית מעבר ל-14 יום או במקרה שלא תתקבל החלטה כלל - האם ימשיך
החיסיון לחול על ההיתר?..”

החלטה של רשות רישוי = החלטה של יו"ר הועדה המקומית (לרוב ראש העירייה) ומהנדס הרשות, בהתייעצות עם היועץ המשפטי של הועדה. העובדה שהורידו את ההחלטה לערכאה הנמוכה ביותר ולא לועדת משנה להיתרים בעייתית בעיני, במיוחד כי הבקשה לחסיון היא דבר חריג.
זה נכון שרשות רישוי היא גוף זמין יותר ומתכנס בתדירות גבוהה יותר מאשר הועדות, שתלויות בזמינות חברי המועצה וגם מחייבות שליחת זימון שבוע מראש, אבל אם התהליך יהיה כל כך נגיש, גם השימוש בו יהיה תדיר - ואת זה צריך למנוע