API של שכבת חקלאות של govmap

האם יש API עבור שכבות של govmap עבור שכבה חלקות חקלאיות ?

המידע ב GovMap אינו פתוח מכמה בחינות:

  • רשיון השימוש מטיל מגבלות רבות על השימוש שאינו אישי
  • המידע הגלמי אינו נגיש ואין API.

במפ"י מדברים הרבה זמן על פתיחת המידע הגאוגרפי, אבל בינתיים המהפכה בהמתנה.

לייק 1