פרוטוקול ישיבת וועד מנהל של הסדנא 2019-09-09

לעיונכם